Rättvisa

2015-10-17 20:00 LegeNet
Skriv ut

Det pågår i Sverige en dialog om vad rättvisa är.  Se t.ex. Ola Alexander Frisk, Hyperdialog, http://hyperdialog.co.nr/ .  Även internationellt är detta en tung fråga, se t.ex. Freedom Force International skapad av G. Edward Griffin vid ett möte den 12 december 2002, http://www.freedomforceinternational.org/ .  Som det står under flik The Issues på siten, högteknologisk totalitarianism finns i vår framtid, och i alarmerande grad redan i vår nutid.  ("The greatest tragedy of our modern age is the decline of freedom throughout the world leading to the establishment of a modern, high-tech feudalism.  Totalitarianism is in your future; and, to an alarming degree, it is already in your present.")  Sådana dialoger jag deltar i, samt egna experiment där jag testat myndigheternas reaktioner på stimuli, och även analys av andras tester av myndighetsreaktioner i verkliga frågor som jag har fått ta del av, har lett fram till denna text.  Eftersom denna text är skriven utifrån egna erfarenheter, tvekar jag inte att redovisa när jag själv insåg saker.  Men heller inte att redovisa stöd från andra, som jag upptäckt oftast långt tidigare förstått samma saker.

När vi hör eller ser ordet rättvisa så tar vi för givet att vi förstår vad där är frågan om.  Men, det går att säga att makten på så sätt lurar oss.  För den form av rättvisa som exemplvis gäller i Sverige, alltså den form av rättvisa som domstolar dömer efter, har inte ett dyft att göra med vad vi vanligen kallar för rättvisa.

För saken är den att den form av rättvisa som gäller i det offentliga Sverige och som kallas för rättspositivism är till för att garantera statens rätt mot individen.  Eller så här; alla vet att det är oehört svårt att vinna rättegångar mot staten trots att bevisen är överväldigande.  Och detta förhållande beror just på att det finns två helt olika perspektiv eller former av rättvisa som vanligen inte tydliggörs — eftersom makten vill få dig att tro att deras rättvisa är din rättvisa.

Den tradition som här har monopol på vad som är rättvisa ser därför det som har beordrats som det enda viktiga, människor blir till instrument för makten, medan t.ex. International Criminal Court (ICC) som överstatligt organ inte bryr sig om vad som beordrats.  Den svenska traditionen förklarar säkert även orsaken till att svenska rättsväsendet har sådana svårigheter med att respektera gemensamrätten... (EU-domstolen med säte i Luxemburg, European Court of Justice (ECJ)).  Di svenske är i grunden korrumperade av traditionen.  Det europeiska synsättet blir så att säga irrelevant enligt rättspositivismen, och alldeles särskilt enligt den skandinaviska realismen*.  Dvs enligt den svenska traditionen är rättsargument enligt detta främmande "ej rättsligt relevanta", och "borde egentligen" ha bortsorterats.
*:  Se den skandinaviska realismen i citat längre ned.

Här finner vi förklaringen till att det som i själva verket är av högsta rättslig relevans utanför det korrupta tankesystemet, av detsamma avfärdas.  Lustigt nog tog jag själv upp ett grundläggande rättsfilosofiskt argumentet som av en svensk rådman bortsorterades ur rättshandlingarna, och när jag långt senare upptäckte att detta skett och i januari 2015 skrev ett gemensamrättsligt skadeståndsyrkande där jag just tog upp hur rådmannens bortsorterande av det grundläggande rättsfilosofiska argumentet stred mot mina gemensamrättsliga rättigheter, då fick jag aldrig något erkännande ens av att jag skickat in detta skadeståndsyrkande.

Mitt grundläggande rättsfilosofiska argument var:

Grundläggande rättsfilosofiskt tänkande ger:

  1. En organisation såsom t.ex. en stat kan endast ha sådana privilegier som den av fri vilja har fått från individer.
  2. Individer kan aldrig byta bort sitt ansvar.  Om individer därför ger bort privilegier till någon organisation som inte axlar åtföljande ansvar och skyldigheter kvarstår därför dessa ansvar hos de individer som ger organisationen dess privilegier.

När därför levande människor påstår att en organisation såsom exempelvis staten har rättigheter som inte matchar ansvaret och skyldigheterna organisationen påstås ha, då kvarstår sådant ansvar och sådana skyldigheter hos de levande människor som påstår något i organisationens namn.

 
Jag hade nämligen krävt att de som hade krav på mig visade med vilken rätt de kunde ställa krav, när de representerade ett system som inte själv gör rätt för sig.  Samt när de vägrade försöka påvisa sin 'rätt', att jag ställde motkrav.  Självfallet* har envar rätt att hoppa av ett myndighets- och rättssystem som inte själv behöver riskera någon påföljd när det skiter i lagen.  Ur en lite längre Töllborg-referens i en av mina texter:  "Töllborg ger exempel på hur regeringens tillämpningsföreskrifter till myndigheter strider mot grundlag vilket formellt sett skulle innebära att myndigheterna i sådana fall ej har rätt att lyda regeringen.  Men som Töllborg skriver, "Såvitt framkommit har emellertid varken säkerhetspolisen, regeringen eller någon annan politisk eller juridisk instans någon gång reflekterat över denna lagkonflikt""  ( http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/svenska-domstolar-saknar-mandat-att-doema-mellan-raett-och-fel.html  (Du kan också läsa detta på sidorna 66-69 av professor i rättsvetenskap Dennis Töllborg, "Den svenska säkerhetspolisen och dess arbetsmetoder" (1991), som refererar bl.a. till SOU 1990:51 s. 96 ff., s. 98, s. 99, s. 149, s. 256, SOU 1989:18 s. 54, s. 103 ff., SOU 1968:4.))
*:  Detta är dock ej självklart för den som är fast i normerna och därför ej kan skilja på normer och på verklig lag.  Denne tror nämligen att förkastande av normen skulle vara lika med laglöshet, vilket är diametralt motsatt till sanningen.

Som jag skrev i en kommentar på Dagens Juridik, "Att det är så svårt för Dennis Töllborg att bli förstådd lär delvis bero på att Sverige inte bara är ett utan två 'paradigmhopp' bort från riktig rättsskipning.  I riktig rättsskipning går rätt före författningstext, men här tillämpas regler från den exekutiva makten som går före författningstext från lagstiftarna.  Töllborg ger exempel på detta, men jag har själv genomfört experiment gentemot myndigheter som bekräftar att de även när jag beordrar dem att följa författningstext svarar de att de måste följa instruktioner från regeringsorgan."  (LegeNet, 2015-10-15 19:58, http://www.dagensjuridik.se/2015/10/friad-efter-tre-och-ett-halvt-ar-i-hakte-aklagaren-vill-inte-att-jonas-falk-far-forhojd-ersa#comment-53419 .)

Regler går före lag!

Numera anlitas tom. "kommunikationsstrateger" för att få instruktioner för hur hantera frågor från allmänheten.  "Istället för att lämna ut handlingarna har man tydligen valt att betala "kommunikationsstrateger" för att få instruktioner för hur hantera begäran, utan att behöva lämna ut de begärda handlingarna" (Dennis Töllborg, "Black 12.  The harm has to be spelled out."  [PDF, 5.3 MB], sidan 14.)  Är "kommunikationsstrateger" en omskrivning för professionella lögnare?  Regelföljarna är livrädda för förklaringar.  Ändå är det bara förklaringar som kan rädda oss nu.

 
Tyvärr har jag hittills upplevt att statens myndigheter ensidigt använder Svensk Författningssamling (SFS) såsom ett lydnadsinstrument gentemot nationens innevånare, men att de själva inte respekterar densamma SFS när denna används av nationens innevånare.  Det finns dessutom hur många artiklar som helst på nätet om att myndigheter skiter i lagar, domslut m.m..  Socialtjänster styrs också av normer istället för av socialtjänstlag.  Jag har vänner som gett mig inblick i bevis för sådana lagbrott, så jag vet att det stämmer även på detta område.   

"Trotset mot lagar och domstolar i svenska kommuner och landsting saknar motsvarighet i hela övriga Norden.

Det hävdar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, som nyss publicerade sin rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO.  Det är en självständig tankesmedja under finansdepartementet.

- Man kan ana att den lättsamma synen på lagar och regler kan sprida sig till andra områden.  Det föder i slutänden en typ av korruption, säger Olle Lundin.

I rapporten "Maktutövning under lagarna?" ger han en lång rad på exempel på hur kommuner - men också landsting - handlat på tvärs mot lagar och domstolsbeslut utan kännbara konsekvenser."

("Vill sätta tumskruvar på trotsiga politiker", Red., Sjukhusläkaren, 2015-04-17, http://www.sjukhuslakaren.se/vill-satta-tumskruvar-pa-trotsiga-politiker/ .)

Kommentar till artikeln ovan:

"Efter 1975 har det blivit kutym hos myndigheter och domstolar att det är helt ofarligt att bryta mot administrativ lag och än värre, mot grundlag.  Sanktioner saknas vid brott mot lag som inte är uppräknad i brottsbalken.  Så det är riskfritt att bryta administrativ lag och grundlag för myndigheter, domstolar och dess tjänstemän.
Sjukvården bryter konsekvent mot PSL, HSL, PL, SoSFS och ingen behöver följa Socialstyrelsens hygienregler, det saknas sanktionsmöjligheter.  Domstolar kräver den enskilde att begära prövningstillstånd när EU-rätten kräver att inskränkaren (domstolen) har bevisbördan.
Det personliga tjänstemannaansvaret måste återinföras snarast för att komma ifrån den korruption alltför många myndighetspersoner ägnar sig åt.
Och det finns fortfarande underbara tjänstemän som kan och följer de lagar som finns så det finns hopp om myndigheterna om de bara sluppe de korrupta."

(Björn Hammarskjöld, 2015-04-21 15:21, http://www.sjukhuslakaren.se/vill-satta-tumskruvar-pa-trotsiga-politiker/#comment-1818 .)

 
En man med mycken kunskap om denna röta är Ulf Bittner, länkar därför här till en kommentar av honom på NewsVoice, Ulf Bittner, 2015-10-06 09:35: http://newsvoice.se/2015/10/05/i-tysthet-forgiftas-vi-allt-mer-del-1-degenerativa-sjukdomar-kan-snart-sta-for-75-av-alla-dodsfall/comment-page-1/#comment-145849 .
 

Frihet nödvändig

Frihet är absolut nödvändig för att inte mänskligheten ska förtvina.  Jag insåg det själv då jag i december 2007 skrev "Fantasikrisen", men många andra har naturligtvis långt före mig insett samma sak, och som jag häromdagen blev uppmärksammad, det finns ett begrepp med sitt ursprung från 30-talets stahlhartes Gehäuse, stålstarkt hölje, för hur byråkratin oreglerat skapar sina egna regler, och skapar en oligarki med oreglerad makt, maktkoncentration, hos en liten grupp människor.  Pga detta kommer detta system att bli ett tekniskt organiserat, rigitt och avhumaniserat samhälle.  Inom sociologin myntade Max Weber begreppet Iron cage för detta.  Byråkratin sätter oss i en järnbur, eller inom ett stålstarkt hölje, vilket begränsar individuell mänsklig frihet och potential istället för att vara någon slags tekniskt utopia som skulle gett oss frihet.  (Wikipedia,  https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_cage: "Bureaucracy puts us in an iron cage, which limits individual human freedom and potential instead of a "technological utopia" that should set us free.  It is the way of the institution, where we do not have a choice anymore.  Once capitalism came about, it was like a machine that you were being pulled into without an alternative option".  Se vidare länken för lista på regler tjänstemannen i en byråkrati står under, vilka INTE innefattar den lag som lagstiftarna i riksdagen har stiftat, eftersom sanktionsmöjlighet i Sverige saknas vid brott mot dessa, utom om brotten görs för egen omedelbar vinning.)

Byråkratin stiftar sina egna lagar utan kontroll av folket.  Byråkrati sätter oss i ett stålstarkt hölje av oreglerat skapade regler skapade av en oligarki med oreglerad makt, och reducerar varje arbetare till en kugge i ett byråkratiskt maskineri där den enda inomsystemliga frågan blir hur man kan omvandla sig till en större kugge i samma maskineri.  Det innebär alltså förlust av individualitet, istället för att människor är konstnärer och hantverkare som har fördelarna av och själva kan se värdet av sitt eget arbete, så är det någon annan som bedömer värdet av vad de gör.  Leder även till att människor inte längre kan engagera sig i samhället utom genom större organisationer, där de kan få uppgifter mot att de gör avkall på egna önskningar för att anpassa sig till byråkratins mål.

Här vad jag själv insåg 2007, att systemet är fiende till mänsklighetens utveckling, men utan frihet stoppas initiativ och mänsklighetens utveckling:
 

"Det finns en tvingande anledning för vårt nuvarande samhällssystem att inte släppa fram vetenskap och teknologi eller läkarvetenskap som bygger på livsprinciper och skaparenergier, nämligen för att försvara sin egen existens.  För tråkigt nog har vi ett samhällssystem uppbyggt kring att administrera begränsning av olika slag - ja, många av oss kan nog, kanske inte ens vill, föreställa oss det på annat sätt.  Men samhällssystemet som det ser ut kan inte överleva frånvaro av begränsning.  Det är därför det 'känner sig' tvingat att försvara sig mot varje vetenskap, teknik eller läkekonst som undanröjer begränsning, såsom av hälsa, energi, livsutrymme, etc.  Man kan alltså, för att förstå detta, föreställa sig samhällssystemet som en varelse vi visserligen själva har skapat, men en varelse som nu kämpar för sitt liv.  Den kan inte kosta på sig något medlidande.  Ingen nåd.  Det handlar för denna varelse om ren överlevnad.  Olyckligtvis kommer den inte att tveka att döda oss, om den tror att det hjälper."  (Ur "Fantasikrisen" av Leif Erlingsson, 2007-12-05, http://blog.lege.net/?/187-Fantasikrisen.html .)

 
Även min farfar insåg modernismens faror.  Här länk till ett Manifest av honom från 1943, "Det naturliga Manifestet":  http://blog.lege.net/?/300-Det-naturliga-Manifestet.html .  Charlie Chaplin hade då förstås redan 1936 gjort stumfilmen Modern Times om denna avhumanisering.

För ett par år sedan postade jag anonymt som "Jante Frihetsmänniska" en kommentar på det påstått yttrandefrihetsförsvarande forumet Sourze, som av Sorze Red. togs bort dryga timmen efter postning, dock inte innan jag kopierat tråden.  Inlägget är verkligen avslöjande för dynamiken mellan LYDIGA REGELFÖLJARE vs. de som tänker själva.  Dynamiken tidigare i tråden hade varit  statiskt auktoritetsbundna som mobbade de som kan och vill resonera och förklara,  Jante Frihetsmänniska 2013-05-16 10:50 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden, min kopia av tråden:  http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson__Ovetenskapsparadigmet__traden__Sourze_style.html#post10808546 , här den borttagna kommentaren:
 

Jante Frihetsmänniska
2013-05-16 10:50:00

Jante:

Du skall icke tro att du kan skapa.  Endast det som är "godkänt" är sant, riktigt och vetenskapligt.

Du skall icke tänka på hur det som är "godkänt" blir till sant, riktigt och vetenskapligt.

Du skall icke för ett ögonblick fundera över hur dialog skapar kunskap och vetenskap, för först efter att resultatet av det skapade har "godkänts" så "är det verkligt", och innan dess är det nonsens.

Du skall icke följa länkar.

Du skall absolut icke tänka den hädiska tanken att det som för dig måste vara nonsens är skapande av kunskap och vetenskap.  [länk] .  För att kunna skapa kunskap innebär makt över vår egen situation, självständighet.  Den får vi icke ta oss.  Den makten är reserverad åt våra herrar.  Därför måste de som smittas av detta fritänkarvirus, som själva visar prov på eget tänkande, isoleras för att begränsa frihetsfarsoten.  Nej, bort med farliga frihetsmänniskor!

 
Frihetsmänniska:

Jag kan tillsammans med dig skapa kunskap och därmed kan du och jag och vi alla få makt över vår egen situation, vi kan få självständighet.  Vi kan ta oss makten att erövra kunskap som våra forna herrar hållit för sig själv.  Vi måste inte stå "med mössan i hand" och vänta på att de ger oss "några brödsmulor av kunskap".

Vårt samhälle gör allt för att tvinga in människor i samma form.  Men det finns massor av människor som inte fungerar alls i färdiga formar.  Som måste skapa sig sitt eget utrymme.  Det är inte dessa människor det är fel på utan det är samhället som motarbetar dem.

Dessa människors "hinder" sitter inte i dem själva utan är samma sorts "funktionshinder" som hindrade kvinnor på 1800-talet att komma ut på arbetsmarknaden.  Är kvinnor funktionshindrade?  Inte i dag!  Måste dessa människor som i dag hindras av samhället hindras?  Nej!

Vi kan lära av varandra, och tillsammans skapa kunskap.  Som Miles Williams Mathis som nu plockat fram det matematiska sambandet mellan gravitation och det elektromagnetiska fältet genom en förhållandevis enkel matematisk uträkning.  Så vi enkelt kan producera energi eller kanske bygga flygande tefat.  Plötsligt blir Thomas Townsend Browns resultat från 1920 och 30-tal, som våra herrar utvecklat bortom offentligheten, lättfattliga.  Tack vare Miles Williams Mathis klartänkthet kan nu alla som vill förstå fysiken.  [länk] .

Låt oss bygga en ny värld tillsammans, en värld även för de som i dag behandlas mer eller mindre som onda, de kreativa!  [länk] .

 
Jante:

Snälla Red., ta genast bort denna kommentar.  Detta är absolut ondska!  Att tänka själv!  Isolera genast detta farliga virus!

 
Se även, men ladda inte om sidan förrän du är färdig:
Ladislaus Horatius, "Filosofisk fasta" 2013-05-16 06:00  [länk][länk] .
Ladislaus Horatius, #1  2013-05-15 16:09  [länk] .

Anonymt inlägg #157 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden.
[Ursprungsplats:  http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page16#post10808546  [Original!] .]

 
Farliga människor?

En invändning som ofta framförs är att det finns farliga människor, och att därför staten måste tillåtas vara farlig.  Myndigheter har behov av farliga medborgare, för att legitimera sin egen farlighet.  Detta tema luftades i en NewsVoice tråd.  Ämnet det utgick från var masskjutningar i USA.  T.o.m. tillverkare har tvingats erkänna att en biverkning av SSRI är våld:  "Så vad ser du framför dig när du ser tillverkare som uppger följande som biverkningar: agitation, fientlighet, aggression, mani, psykos o.s.v.????  Japanska hälsomyndigheter ändrade sina bipacksedlar till SSRI 2009 till att innehålla: "går inte att utesluta ett kausalt samband vid våld mot andra"  Tror du en tillverkare över- eller underdriver allvarliga biverkningar?"  ( Ove2015-10-03 20:55, http://newsvoice.se/2015/10/02/usa-294-masskjutningar-pa-274-dagar-bara-under-ar-2015/comment-page-1/#comment-145622 .)

Pga staters behov av farliga människor för att legitimera sin egen existens skapar även stater falska händelser för att förstärka bilden av farliga människor.  Samt ser förstås till att det alltid finns farliga människor till hands.  I USA har ett flertal masskjutningar avslöjats som teaterföreställningar, de har aldrig i verkligheten hänt.  I den mån sådana händelser ändå faktiskt har hänt, lär SSRI kunna vara en faktor.  I kombination med att sådana händelser förfalskas, kan man ju därför undra över de mer djupliggande motiven för SSRI.  Det beteendevetenskapliga begreppet "State Crimes Against Democracy (SCAD's)" är naturligtvis också relevant i detta sammanhang, se vidare http://blog.lege.net/?/258-State-Crimes-Against-Democracy-SCADs.html .  Ett av de senare exemplen på detta är den ukrainska nedskjutningen av ett passagerarplan för att ställa den region i östra Ukraina som frigjort sig från centralregimen i dålig dager.  Bevisen för vad som verkligen hände är tillgängliga, men kommer aldrig att erkännas av NATO-sfärens stater.

Stater måste skiljas från de nationer de förväntas tjäna.  Nationen utgörs av folket.  Staten är inte detsamma som folket.  Enligt grundlagen utgår den offentliga makten från folket.  I verkligheten är staten och statsapparaten inkl. politiker styrda av andra än folket.
 

Black magic

Det går f.ö. att spåra detta bakåt till en politisk kompromiss från 300-talet känd som The Council of Nicaea / kyrkomötet i Nicaea, som gick ut på att skapa en kult byggd på att traumatisera, på att splittra psyken, folk, nationer, för att därmed vinna inflytande och makt.  Samtidigt som den ursprungliga kristendomen, grundad på vedisk tro och universell kommunikation, fullständigt förföljdes och förtrycktes.  Detta går sedan att spåra framåt via Inkvisitionen, som mycket ingående studerade Trauma Based Mind Control.  De förde noggranna protokoll på varje torterad individ, för att samla in så mycket kunskap som möjligt.  Denna forskning har senare skett även först i Hitler-Tyskland och därefter i USA, efter att de nazistiska Mind-Control forskarna via Operation Paperclip togs till USA.  Detta är grunden till modern politisk makt.  Det är 'black magic'.
 

Staters brott

Jag var för ett antal år sedan engagerad i att driva en anmälan för krigsbrott mot ett större antal ministrar, riksdagsledamöter och försvarsanställda, http://highcrimes.lege.net/ .  Det ansågs att vi inte hade med det att göra.  Även aerosolsprejningen försökte vi med.  Över 5000 brott mot förvaltningslag av sällskapet u.p.a. blev resultatet, dvs inget svar, locket på.  Orsaken att lydnaden u.p.a. (utan personligt ansvar) är så farlig, är att via den kan människor u.p.a. användas för att utrota mänskligheten.  Min första bloggning hade faktiskt detta tema:  Det moderna samhället en förutsättning för förintelse, http://blog.lege.net/?/1-Det-moderna-samhaellet-en-foerutsaettning-foer-foerintelse.html .

I ärendet där jag använde det grundläggande rättsfilosofiska argumentet omnämnt ovan, det som rådmannen bortsorterade ur rättshandlingarna, försökte jag i överklaganden lyfta upp såväl krigsbrottsmörkläggningen som aerosol-dito.  Ja, jag berörde detta redan i det ursprungliga bestridandet, innan det ens blivit en rättssak.  Dessa olika rättsinstanser har haft alla tillfällen att visa på hur ett system som tillåter denna typ av brott men inte menar att jag har med det att göra, hur det i sin tur skulle kunna ha att göra med vad jag tar mig för.  De har så att säga sagt pass på alla dessa chanser.  Min slutsats är att de kommer att säga pass till alla chanser att visa på hur de skulle ha någon rätt att göra vad de gör.  Antagligen har de för länge sedan själva insett att de inte har någon som helst rätt / legitimitet.  Dynamiken är annars inte annorlunda mot skolgårdsmobbing.  Mobbaren bestämmer hur det ska vara, och de som står i ringen spelar med för att själva slippa bli mobbade.  (Jag tog faktiskt även upp detta i slutet av "Fantasikrisen" texten.)

Stater försöker förstås i sin tur skydda sin brottslighet genom att förbjuda ifrågasättande av sina osanningar.  Om vi inte i tid agerar, kommer allt ifrågasättande att förbjudas.  Och vi har genom vår tystnad i så fall godkänt detta.
 

Varför följer vi regler?

Antagligen vet de flesta inte längre varför de följer regler, och blir därför helt borttappade när de lagligt blir ifrågasatta.  Det är som experimentet med apor där gruppen straffas om en individ gör något, gruppen lär sig att hindra individer från detta, sedan byts en och en alla aporna ut men gruppen fortsätter straffa individer som försöker göra det förbjudna, utan att veta varför för det finns inte längre någon av de ursprungliga aporna kvar som faktiskt blev straffade när en individ gjorde det förbjudna.
Kanske det är på samma sätt med myndigheterna, de vet inte varför de straffar individer i nationen, och när de av individer ställs mot väggen kan de därför inte förklara sig, men likt aporna fortsätter de ändå?

För rättspositivismen och Sverige, se gärna även ""Makt är rätt"", http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/qmakt-aer-raettq.html .

Här nedan följer några citat från andra av mina texter:

""Det har påståtts, t o m av Göteborgs universitet, att universitets viktigaste uppgift inte är att besvara frågan hur utan att ständigt resa frågan varför.  [...]  Svensk rättstradition har allt sedan början av nittonhundratalet, och det tämligen unikt med bara Danmark och några rättsteoretiker i norra Italien som själsfränder, nämligen präglats av något som kallas den skandinaviska realismen.  Åtminstone såsom denna kom att förstås i vårt land innebar den sammanfattningsvis att värden måste separeras från juridiken, att rätten så att säga var värdelös.  Det är härur det ryggmärgsmässiga svaret "Du måste skilja mellan rätt och rättvisa" emanerar, när det blir uppenbart att det rättsliga beslutet avviker allt för kraftigt från de värden som förenar oss över ålders- och partipolitiska gränser.  Utrymmet tillåter inte en fördjupning i den skandinaviska realismens kvaliteter och brister, i frågan huruvida den ö h t är realistisk eller ej, utan här måste vi nöja oss med att konstatera att den leder till att en fråga som "Har HD dömt rätt?" axiomatiskt är en icke-fråga, en omöjlig fråga.  Det enda intressanta i den skandinaviska realismen är vad HD (eller domstolen i mer bred mening) beslutat, ty det är det enda som är empiriskt bestämbart i tid och rum.  Alltså har HD per definition alltid dömt rätt.  Och, som de främsta företrädarna för den skandinaviska realismen också uttryckligen skriver, leder detta till att det enda som "at the end of the day" räknas är möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet.  Makt är rätt."  (Dennis Töllborg ursprungligen i Ordfronts Magasin nr 1-2/2002, återfinns nu på s. 53 av PDF bok "Det går tydligen an?" (fildatumstämpel 2010-12-20 20:14:51 på länken).  Dennis Töllborg är Professor i rättsvetenskap/JD, full universityprofessor in legal science, STIAS Fellow, Financed by Torsten Söderbergs Stiftelse Gothenburg Research Institute (GRI), University of Gothenburg, Sweden.)"  ( http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/om-hur-och-varfoer.html .)

I en kommentar på en annan sida nämner jag 2015-06-22 00:58:53:

"I en kommentar till Dagens Juridik 2014-10-31 nämner mån 2014-11-03 16:12 Danne orsakerna till varför den svenska domarkåren är så fogliga till den härskande klassen:

"Problemet den försiktighet du tar upp.  Och den beror ytterst på det totalt vansinniga systemet där domarna underställs regeringsmakten - på tredubbelt vis!
1.  Domarbanan, där den som vill bli domare måste sitta på regeringskansliet ett antal år och skriva förarbeten och lagar.  Den som visar sig duktig och följsam kan därefter räkna med....
2.  Utnämningsmakten.  För att bli domare på hög tjänst är en god relation till politiker och deras närmaste tjänstemän en stor fördel.  Fast att bli utnämnd ger inte mycket makt, mest penagar och en fin titel, eftersom du som domare måste lyda samma politikers...
3.  Förarbeten.  Där statsrådet uttrycker hur olika situationer ska bedömas.  Som att en politiker är bättre på det än domstolen...
Så har vi fått följsamma och fogliga domare i Sverige.  Ingen debatt och ingen utveckling.  När hade vi till exempel senast en domare som kritiserade någon lagstiftning överhuvudtaget?
Gör om, gör nytt!"

I  Sverige förhärskar en vanföreställning att korruption inte förekommer här varför påståenden om high-level corruption skulle utgöra "konspirationsteorier" framförda av "rättshaverister" eller "foliehattar".  High-level corruption blir därmed ofta också lika med legal korruption, legalized corruption.  Men en juridik som accepterar den high-level corruption det är att försöka dölja kollegors fel eller misstag åtmindstonde enligt verklig rätt, den har just därför ej heller rätt att döma.  Jmf. definitionen för high-level corruption vid the Crime and Misconduct Comission i Queensland, Australia.  Och som Lord Denning dömde, "Fraud unravels everything".  (Se Legal korruption / Legalized corruption s. 64 / p. 70 i Dennis Töllborg, Ruinerna hävdar att byggnaden var vacker / Our Era´s Fear of Quality.)

"nu fattar den härskande klassens redskap beslut u.p.a., utan personligt ansvar.  [...]  Domstolen, liksom rättsvetenskapsmannen, argumenterar inte längre för sin ståndpunkt, ty det behövs inte; domstolen och rättsvetenskapsmannen "finner".29  [...]  Juridiken, ursprungligen en filosofisk tradition, med Salomonisk rättvisa som det närmaste makthavaren kommer pragmatik framför bevisbörderegler och fragmentarisering genom särskiljning med hjälp av konstruktioner som "rättslig relevans" reduceras till teknik och bygger sin auktoritet på avsvärande av eget ansvar istället för empiri och vishet."
"29  Jmf den kritik Iain Cameron riktar mot Svea Hovrätt och dess avsaknad av öppen argumentation, skapande legitimitetsproblem för domstolen, när domstolen i centrala ärenden underlåter att argumentera utifrån annan auktoritet än etablerad position.  Det går, enligt Cameron, och jag är som framgått ense, helt enkelt inte an:  "Domstolen deltar i en tre-partsdialog genom sina domskäl — i synnerhet i rättighetsfrågor."  Dagens Juridik 2014-10-31 http://www.dagensjuridik.se/2014/10/domstolen-deltar-i-en-trepartsdialog/"
(s. 36-37, Dennis Töllborg, Ruinerna hävdar att byggnaden var vacker / Our Era´s Fear of Quality, in english on pp. 41-42.)

Och så är det detta med framgentisering = disintegration, dumhetens och ignoransens moder, som Töllborg också påpekar (Ibid. s. 18, p. 20), medan latinets integritas, integritet, har med termen integer som betyder just helhet att göra.  (Ibid. s. 18, p. 20.)  Som Töllborg där nämner, "Oxford English Dictionary sammanfattar i att "corruption is the 'destruction or spoiling of anything, especially by disintegra-tion'"".  (Ibid. s. 18, p. 20.)"

( http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/att-vara-maenniska-aer-att-fraga-varfoer.html .)

 
Nedan skriver jag att Sverige är en lagstat där lagstiftaren bestämmer, men inte ens det stämmer längre.
Sverige är nu i praktiken istället en regelstat där den som alla är mest rädd för bestämmer.
Jag och andra har påvisat det.
Det finns visserligen teoretiska möjligheter att i domstol vända på sådana beslut, men det är för den enskilde verkligen ett högst osäkert vågspel.
Domarna är ju också rädda.

samma länk som citatet ovan, 2015-06-26 15:47:15:

"Som Dennis Töllborg påvisat så har svensk rättsvetenskap reducerats till regelkunskap och i avsaknad av vetenskaplig heder till ett rent legitimationsinstrument för maktutövning.  Sverige är inte en rättsstat.  Sverige är inte en rättsstat eftersom det istället är en lagstat; det lagstiftaren bestämmer, det är vad man 'ska' följa, makt är per svensk definition rätt.  Se kapitel 2, Dennis Töllborg, Ruinerna hävdar att byggnaden var vacker / Our Era´s Fear of Quality, utkom 12 juni 2015,  http://www.bod.se/bok/dennis-toellborg/ruinerna-haevdar-att-byggnaden-var-vacker-/-our-eras-fear-of-quality/9789175697642.html .  Eftersom medvetandeviruset korrumperat juristerna tror de att makt är rätt, och därför kan de säga saker som att man måste "Skilja mellan rätt och rättvisa".  (s. 37, p. 42, boken).  Det handlar istället om att skilja mellan lagtillämpning och rätt = den mest rättvisa rättvisa människor förmår skapa.  Det är vad det verkligen handlar om.  För vad man har gjort är att ha förlagt alla rättsfakta man ej önskar ta i under beteckningen "ej rättsligt relevant".  Det är alltså nu ännu värre än att man ska följa det lagstiftaren bestämmer.  Man ska dessutom följa det makten uppfattas vilja, vilket jäviga domare följer genom vad de väljer att betrakta som "rättsligt relevant", och vad de väljer att bortse från.  Varje rättsfakta kan bortses från, helt godtyckligt!

Ur Töllborgs avhandling, min fetning och understrykning:

"Avhandlingens genomgående tema är att rätten i vissa sammanhang kan användas för att ge felaktiga verklighetsbilder, varvid man kan lyckas uppnå acceptans för ett visst förhållande.  Acceptansen uppnås i så fall på felaktiga premisser."  (Töllborg, Personalkontroll, s. 26.)

Det rådande svenska (så kallade) rättssystemet har, i och med ett antal grundlagsstridiga domar, och Dennis Töllborgs svidande vetenskapligt grundade kritik, avslöjats som enbart "skyltfönsterdekoration" eller alltså "window dressing", för att ge ett intryck av, eller alltså ett varumärke av, maktens legitimitet.  Men utan varje substans.

Som Töllborg ofta återkommer till, "fullmakt skall återkallas på sätt som korresponderar mot dess utgivande.  Rätt svar på tentan skall vara rätt svar i verkligheten."  Jag ger mitt moraliska stöd till detta projekt, då jag inser vilken "fullmakt" han avser."

(Ibid.)

 
Så, för att applicera "Rätt svar på tentan", "i verkligheten", hur har fullmakten, enligt vilken våra enskilda mänskliga rättigheter avtalats bort, utfärdats?, och hur ska den därför "på sätt som korresponderar mot dess utgivande" återkallas?

"Grundlagarna står över alla andra lagar.  Ingen annan lag får strida mot grundlagarna."

Dennis Töllborg redogör i "Den svenska säkerhetspolisen och dess arbetsmetoder" (1991), s. 64-65, för hur den svenska grundlagen inte kan läggas till grund för rättsliga anspråk från individer, utan hur den närmast fungerar som en politisk panflett.

Björn Hammarskjöld, som citeras ovan:  "Sanktioner saknas vid brott mot lag som inte är uppräknad i brottsbalken.  Så det är riskfritt att bryta administrativ lag och grundlag för myndigheter, domstolar och dess tjänstemän".

Fråga:  Om det ej finns sanktioner, är det då ett brott?
— Ja, om det ej finns straff, är det ett brott?

Fråga:  Om det ej är ett brott att bryta administrativ lag och grundlag för myndigheter, domstolar och dess tjänstemän, kan dessa vara lag?
— Det finns en princip att endast det kan vara lag som gäller lika för alla.  Därmed sysslar kollektivet u.p.a. i myndigheterna med mobbing, och inget annat.

Fråga:  Om grundlag ej är lag, men all annan lag är förankrad i grundlag, finns det alls någon lag?
— Slutsatsen blir att det inte finns någon fungerande lag i Sverige i dag.

Fråga:  Om grundlag inte är lag, kan då staten vara detsamma som nationen Sverige, grundad på grundlag?
— I förhållande till nationen Sverige är staten uppenbarligen en brottsorganisation, en statsmaffia, som har tagit kontrollen över själva sanktionssystemet, samtidigt som den har satt sig över grundlag och EU-rättens grundlagsstadgade diktat.  Det är som jag gärna vill upprepa skitviktigt att skilja på staten och nationen, så ej nationen dras ned med statsmaffian.

Juridiskt går det att skapa det förhållandet att de som vägrar agera rättssäkert istället såsom enskilda kommer under enskilda handelsvillkor.  Juridiskt vattentätt, men var finns saktionsmöjligheterna?  Om jag t.ex. skulle be fogden driva in något sådant krav skulle det säkert bestridas, och sedan skulle fogden endast göra något om någon svensk domstol dömde på detta sätt, och som vi sett är de svenska domstolarna kontrollerade av statsmaffian.

Det är alltså statsmaffian som är boven.  Nyckeln är om det finns sanktionsmöjligheter.  Gemensamrätt ger vissa möjligheter, men är en lång väg att gå  (EU-domstolen med säte i Luxemburg, European Court of Justice (ECJ)).  Enskilda i detta kollektiv är uppenbarligen helt u.p.a..  De står visserligen under universell rätt, men lagliga sanktionsmöjligheter saknas....

F.ö. kan konstitutionellt monarkin avsätta statsmaffian från makt över nationen.  Ledtråd:  Riksmötets öppnande 2015 på regeringens hemsida; "Tisdagen den 15 september klockan 14.00 öppnade riksdagens nya arbetsår, riksmötet 2015/16.
På talman Urban Ahlins begäran förklarade kung Carl XVI Gustaf riksmötet 2015/16 öppnat.  Därefter läste statsminister Stefan Löfven (S) upp regeringsförklaringen, där det framgår vilken politik regeringen tänker föra under det kommande året.
"

Det finns en anledning att man vill avskaffa monarkin, då densamma potentiellt kan avskaffa statsmaffian.

Staten är inte ens konstitutionellt detsamma som nationen.
 

Hierarkier resulterar i fixarnätverk

Jag märkte redan när jag som testingenjör på mitt alldeles första fasta heltidsjobb skulle få fram materiel för att kunna tillverka de provdon jag själv konstruerade att skulle jag gå genom det byråkratiska internsystemet på detta storföretag Ericsson Telecom AB, så tog det minst en vecka att få fram en komponent, men tog jag en runda på ett par timmar och var social med vissa människor som satt i olika vrår och med tillgång till olika material, så fixades det jag behövde fram direkt endast med denna investering i tid och social kompetens, och alla var nöjda.  Beställningshandlingar fylldes i när komponent hämtades, istället för att sändas genom hierarkier och ta massor av administration och tid.

Hierarkier i sig skapar sådana byråkratiska hinder att det med naturnödvändighet utvecklas fixarnätverk.  Om dessa fixarnätverk nöjer sig med att se till att allt i verkligheten löper på smidigare och bättre än annars är möjligt så är det väl en sak, men när de börjar användas för enskildas intressen och berikning, eller ännu värre, för att förtrycka andra, då är det korruption.  Inget jag fixade fram som testingenjör behövde jag skämmas för.

Problemet är när det sker saker genom nätverken som de inblandade behöver skämmas för.  För då övergår nätverken till att förtrycka misshagliga kritiker.  Den som försöker opponera sig blir kallad rättshaverist eller sjukt geni.  Och här spelar förstås åter den tradition som här har monopol på vad som är rättvisa in, den tradition som ser det som har beordrats som det enda viktiga, med människor som instrument för makten.  De pratar ihop sig inbördes som vilket gangsterbossmöte som helst i nätverk med namn som HILDA, IDA och RUBEN.  Se vidare "Svenskt rättsväsende - Vanliga människor är bara bönder i ett schackparti - HILDA, IDA och RUBEN styr allt", Bertil Lindqvist, 2015-04-14, http://newsvoice.se/2015/04/14/svenskt-rattsvasende-vanliga-manniskor-ar-bara-bonder-i-ett-schackparti-hilda-ida-och-ruben-styr-allt/ .

När detta inträffar, så på ena sidan av kulturkonflikten står den form av rättvisa som domstolar dömer efter, eller ännu värre, den praxis och de för människor oftast okända regeringsregler som i praktiken fått företräde framför all form av lagstiftning, och på andra sidan av kulturkonflikten står människor som hävdar den intuitivt kända rättvisa vi vet är rätt, en rättvisa som också har grund i urgamla rättsprinciper och faktiskt även i internationella rättsprinciper utanför det korrupta kulturella tankesystemet, då kan det bli otäckt och hemliga instruktioner kan spridas i insider-nätverken, som därvid känner sig hotade, vilket i sin tur kan skapa eskalerande rättsövergrepp från systemets sida, som ingen eller få myndighetspersoner vågar opponera sig mot.  Det finns många sådana gamla surdegar.  Hur löser man ett rättsövergrepp som lager på lager förvärrats genom ytterligare rättsövergrepp?  Har det ursprungliga rättsövergreppet aldrig accepterats, då ska alla därför ogiltiga påföljande rättshandlingar anses ogiltiga.  Och efter trettio år av sådana rättsövergrepp kan det röra sig om oerhört många ogiltiga rättshandlingar som ska reverseras.  Men ska det bli någon ordning, måste detta sura äpple bitas i.  I det globala är dynamiken f.ö. inte så olik stölden av Palestina.

Enligt Bo Sonnsjö lär Europarådet ha startat en granskning gällande korruption i den svenska domarkåren.  Detta då Sverige bryter mot ett antal olika domar som EU-domstolen fastställt skall gälla även för vårt land - något som Sveriges regering givit besked om "skulle gälla även för Sverige och dess myndigheter".  (Bo Sonnsjö 2015-09-11 04:16, http://newsvoice.se/2015/08/28/haveristerna-kapitel-32/comment-page-1/#comment-143735 .)
 

Hemlighetsmakeriet

Även hemlighetsmakeriet är en del av detta översitteri.  Jag läste en länk  http://www.idg.se/2.1085/1.611931/snowden-hyllas-men-om-han-varit-svensk .  Där säger Erik Lagersten, informationsdirektör vid Försvarsmakten:  "— Underrättelsetjänst baserar sig på lag och förordning, det är inte herrarnas fria åkning.  I detta finns insyn av en särskild inspektionsmyndighet och granskare som kontrollerar denna.  Min uppfattning är att den typen av moraliskt tvivelaktiga saker, i den mån det skulle finnas, kommer till kännedom förr eller senare.  Man kan inte i en demokratisk stat, med den typen av många kontrollfunktioner vi har, i längden hemlighålla saker som är moraliskt tvivelaktiga, säger Försvarsmaktens informationsdirektör."

— Vilket är kvalificerat nonsens.  Läs  Dennis Töllborg, "Den svenska säkerhetspolisen och dess arbetsmetoder" (1991).

På samma länk säger Töllborg bl.a., min fetning:

"[...]  Dennis Töllborg poängterar att vi haft väldigt få frivilliga visselblåsare i Sverige.

— Sverige har under de 40, 45 år jag jobbat med det här haft en enda frivillig visselblåsare.  Det påstods att det fanns en inom FRA, och jag har haft en person här som jobbade på Säpo och var skiträdd.  Min slutsats är att i Sverige är repressionen subtil, men inåt helvete brutal.

I slutet på förra året överlämnade justitierådet Per Virdesten en statlig utredning om hur visselblåsare ska få stärkt skydd.  Men utredaren drog en tydlig gräns: en arbetstagare som slår larm kan genom samma agerande också begå ett brott, till exempel mot rikets säkerhet, mot en författningsreglerad tystnadsplikt eller något annat brott.  I dessa fall undantas arbetstagaren från skydd enligt lagen, om det råder identifikation mellan larmhandlingen och den brottsliga handlingen.

Ord och inga visor.  Vår svenske Edvard Snödén skulle alltså inte åtnjuta ett särskilt skydd om riksdagen går på utredningens linje.  Enligt den ansvarige på Arbetsmarknadsdepartementet så räknar man med att propositionen kommer i höst."
 

Systemets lydnadsinstrument

Gissa varför vi inte har 4-timmars arbetsdag.  Det skulle räcka med 4-timmars arbetsdag för full sysselsättning för alla som vill jobba, och vem skulle inte vilja jobba 4 timmar per dag för att känna sig behövd?  En full sysselsättning där alla fick känna sig värdefulla skulle dock rycka undan det viktigaste lydnadsinstrumentet, som är att kunna göra vemsomhelst "värdelös" och utanför "de värdefullas" identitetssällskap.

Genom detta systemets lydnadsinstrument görs de mänskligt pålitliga, de som ser till samhällets = det gemensammas bästa, inte i första hand till det rådande systemets bästa, om till "ej medborgerligt pålitliga", och straffas genom att göras till "överflödiga" människor.  "Medborgerlig pålitlighet" är ett brott mot mänskligheten så länge vi har ett system vars agenda INTE är människans bästa.
 

— LegeNet Holistisk detektivbyrå  [Se distinktioner, länk.]
2015-10-17 20:00
 
 

Några frihetsbloggar:
 

Återerövra vår självauktoritet; Fred o. Frihet
http://fredofrihet.blogspot.se/
 

Transparentabrev
http://www.transparentabrev.net/
 

Autentopia 2061 - en vision om ett autentiskt världssystem
http://autentopia.se/
 

Ingunn Sigurdsdatters blogg - Ukas Blogg
http://www.sigurdsdatter.com/
 

Detta är en fantastik man och blogg (på engelska):

The Bernician - In Voluntary Association I Trust
http://www.thebernician.net/
 

Han och andra skriver också mycket bra här (på engelska):

The Self-Realisation Community
http://self-realisation.com/
 

//